د سلمان فارسي رضی الله عنه غوره ويناوې1)    هر ښه کار په پيل کې ناشونی وي.
2)    د انسان ستر دوښمن د هغه ګوناه ده.
3)    د چا علم چې له ما څخه کم وي زړه مې پرې درد کوي او چې ډېر د علم خاوند وي کينه ورته په زړه کې نه راځي.
کتاب : د پند او خوند خبرې
ترتيب کوونکی  : مولانا مفتی عاسم عبدالله صاحب


Post a Comment

0 Comments