د حضرت سليمان عليه السلام ويناوې1)    الله تعالی هغه خلک نه خوښوي چې د ورونو ترمنځ اور ته ببوزی وهي.
2)    کوم دولت چې به ناجايزه حاصل شي هغه به کم شي، خو په محنت سره د جمع کوونکي دولت به زياتيږي.
3)    نرم ځواب قهر لرې کوی، خو سختې خبرې د غضب نه ډکې دي.
4)    خوشحاله زړه شفاء بښي او غمجن زړه هډوکي وچوي.
5)    هرکه چې د انسان کردار د الله تعالی خوښ شي، نو دوښمان ورته دوستان ګرځوي.
6)    مرګ او ژوند د ژبې په قابو کې دي.
7)    صداقت او انصاف د ادب په نزد قربانۍ نه زيات خوښ دی.
8)    د ښځې حکمت کور وداني ده.
9)    بې عقل ته د هغه حماقت په شان ځواب مه ور کوه، ترڅو ته د هغه په شان نه شې.
کتاب : د پند او خوند خبرې
ترتيب کوونکی  : مولانا مفتی عاسم عبدالله صاحب


Post a Comment

0 Comments