هغه متلونه چې د ر په توري پيل شوي وي


راست اوسه ، ناست اوسه
رضا يې کړه ، ملا يې ورماته کړه .
رند دې خپله رندي کوي ، د شوده ملګرى خداى دى .
رنګ دې د غله ، ناست يې پرڅه
راستي زوال نه لري
روژه مو ( شورت و شپاړس کړه ) شل او نه شپې يې لا سته دى .
روغ صورت نيمه پاچاهي ده .

Post a Comment

0 Comments