هغه متلونه چې په ټ توري پيل شوي دي


ټمبه ته يو ګوز هم غنيمت دى .
ټوله لکه ماش پر يوه خوا لغړي .

Post a Comment

0 Comments