هغه متلونه چې په ح توري پيل شوي وي


حساب په مثقال ، بخشش په خروار .
حق ورکول کېږي نه ، اخيستل کېږي .

Post a Comment

0 Comments