سحرګه وه د نرګس لېمـــه لانده - نازو انا


سحرګه وه د نرګس لېمـــــــــــــــــه لانده
څاڅکي څاڅکي يې له سترګو څڅېده
مــا ويل څه دي ښکليه ګله ولې ژاړې؟
دې ويل ژوند مې دی يوه خوله خندېده

Post a Comment

0 Comments