اول دې قد راسره جوړ کړه

اول دې قد راسره جوړ کړه 

بيا مې له سپينې غاړې تاو کړه سره لاسونه

Post a Comment

0 Comments