د نيمې شپې راتله دې ورک شه

د نيمې شپې راتله دې ورک شه 

سترګې مې ډکې ډکې کيږي خوب راځينه

خدايه يو داسې جانان راکړه

Post a Comment

0 Comments