ملګري دې ژوندي وي

رښتينی ملګری هغه دی چې په سخت وخت کې دې په کار راشي

ملګري دې ژوندي وييا به زما نصيب خراب ويلوبې د کرکټ کې د جهان کوو سيالي

Post a Comment

0 Comments