د جرم کشف


د جرم کشف :
هغه اجراات دي چې د جرم له ارتکاب څخه د مخنيوي او د هغه د مرتکب د تشخيص، د ارتکاب د ډول او علت، د ځای د تثبيت او په ارتکاب شوي جرم پورې د اړوندو اثارو او شيانو د ساتنې په منظور صورت مومي.Post a Comment

0 Comments