د قضايي ضبط مامور


د قضايي ضبط مامور :
هغه شخص دی چې د قانون د حکمونو په حدودو کې د اثبات د دلايلو د راټولولو او د استجواب واک لري او عبارت دي له :
·        پوليس
·        د ملي امنيت د لوی رياست موظف
·        د وزارتونو او دولتي ادارو د داخلي پلټنې موظف
·        د اداري فساد پر خلاف د مبارزې د اداري موظف
د جزايي اجراتو قانون څلورمه مادهPost a Comment

0 Comments