د جرم تحقيق


د جرم تحقيق :
د قانون د حکمونو په حدودو کې د څارنوال په واسطه، د راټولو شوو دلايلو پر بنسټ له تورن څخه د استنطاق او استجواب، د شهودو او په ناظرينو د بيانونو او اظهاراتو د اورېدلو، د جرم د پېښېدو يا نه پېښېدو د تثبيت په منظور د راټولو شوو دليالو د ارزونې، د مرتکب د پېژندلو او تورن ته د تورو د انتسابولو له لارې د جرمي واقعې هره اړخيزه څېړنه ده.
د جزايي اجراتو قانون څلورمه ماده Post a Comment

0 Comments