پلټنه


پلټنه :
د مظنون يا تورن د نيولو، د شيانو د ضبطولو او د جرم د مدارکو د ساتلو په منظور د اماکنو، شيانو او سندونو لټول ( پلټل ) دي.
د جزايي اجراتو قانون څلورمه ما ده
Post a Comment

0 Comments