تلاشي


تلاشي :
د جرمي مدارکو د ترلاسه کولو په منظور د شخص د بدن، جامو، او محمولې او د حمل او نقل د


 وسايلو لټول دي

د جزايي اجراتو قانون څلورمه ماده


Post a Comment

0 Comments