جزايي دعوه

جزايي دعوه :
د دې قانون د حکمونو مطابق د محکمې په وړاندې د څارنوال له خوا د مجازاتو غوښتنه ده.


Post a Comment

0 Comments